ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ขอนแก่น เขต 5 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
15000
-
    รวมการผลิต  
15000