ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3025
2 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
3 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2800
4 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1029
5 สพป.กำแพงเพชร เขต 1 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1310
    รวมการผลิต  
9164