ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป. กำแพงเพชร เขต 2โรงเรียนในสังกัด 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
12200
-
    รวมการผลิต  
12200