ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
423
2 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
3 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
4 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
129
-
5 โรงเรียนตะพานหิน 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
6 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
7 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
130
-
8 โรงเรียนห้วยยาวพิทยาคม 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
440
-
9 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
10 โรงเรียนตะพานหิน 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
11 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
12 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
125
-
13 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
14 โรงเรียนตะพานหิน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
15 โรงเรียนโค้งไผ่วิทยา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
16 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
17 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
120
-
18 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
19 โรงเรียนสักงามวิทยา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
20 โรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
21 โรงเรียนหัวดงรัฐชนูปถัมภ์ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
22 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
390
-
23 โรงเรียนสักงามวิทยา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
530
-
24 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
25 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
26 โรงเรียนสรรเพชญอัฎฐมาพิทยาคม 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
27 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
28 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
29 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
30 โรงเรียนสักงามวิทยา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
340
-
31 โรงเรียนวังสำโรงวังหว้า 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
32 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
663
-
33 โรงเรียนสักงามวิทยา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
34 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2215
35 โรงเรียนดงเจริญพิทยาคม 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
36 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
37 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
534
-
38 โรงเรียนเท่าเสาพิทยาคม 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
39 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
40 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
236
-
41 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
450
42 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
43 โรงเรียนเท่าเสาพิทยาคม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
44 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
450
-
45 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
46 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1700
-
47 โรงเรียนนครไตรตรึงษ์ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
390
-
48 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
49 โรงเรียนไทรงามพิทยาคม 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1162
-
50 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
51 โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
-
52 โรงเรียนพรานกระต่ายพิทยาคม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1050
-
53 โรงเรียนปางศิลาทองศึกษา 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
    รวมการผลิต  
23177