ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนบ้านท่าแย้ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
2 โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2200
3 โรงเรียนวัดถ้ำมังกรทอง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
330
4 โรงเรียนบ้านวังสารภี สพป.กจ.1 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
320
5 โรงเรียนบ้านท่าพุ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
6 โรงเรียนบ้านแหลมทอง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
7 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
67
8 โรงเรียนวัดทุ่งลาดหญ้า \"ลาดหญ้าวิทยา\" และบ้านของครูแต่ละท่านที่จัดทำ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1520
9 โรงเรียนบ้านเขาตก(ไตรเดชวิทยา) 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
10 โรงเรียนบ้านโป่งโก 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
11 โรงเรียนบ้านไทรทอง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
12 โรงเรียนวัดศรีอุปลาราม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
13 โรงเรียนบ้านช่องสะเดา (การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์) 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
14 โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว (การไฟฟ้าอุปถัมภ์) 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
15 โรงเรียนวัดยางเกาะ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
16 โรงเรียนบ้านหนองโสน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
17 โรงเรียนบ้านหนองสามพราน 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
18 โรงเรียนตลาดสำรอง 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
19 โรงเรียนบ้านวังลาน 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
61
    รวมการผลิต  
9798