ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา กาญจนบุรี เขต 2 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
    รวมการผลิต  
400