ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
2 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
174
4 โรงเรียนบ้านท่าดินแดง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
5 สพป.กาญจนบุรี เขต 3 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
6 โรงเรียนบ้านวังกระแจะ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
7 โรงเรียนหลุงกัง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
125
-
8 โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
909
9 โรงเรียนบ้านห้วยกระทะทอง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
378
10 โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
280
11 โรงเรียนบ้านเขาสามชั้น 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
170
12 โรงเรียนวัดวังก์วิเวการาม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
-
13 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
90
14 โรงเรียนเพียงหลวง๓(บ้านเหมืองแร่อีต่อง) 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
15 โรงเรียนบ้านหินตั้ง 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
349
-
    รวมการผลิต  
5624