ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
2 โรงเรียนบ้านเสาหงห์ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
3 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
4 โรงเรียนบ้านเขานางสางหัว 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
5 โรงเรียนบ้านบะลังกา 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
6 โรงเรียนบ้านหนองไก่เหลือง 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
7 อนุบาลวัดเลาขวัญ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
8 โรงเรียนบ้านหนองเตียน 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
689
9 โรงเรียนบ้านสระเตยพัฒนา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
10 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
11 โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
12 โรงเรียนชุมชนบ้านหลุมรัง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
13 โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง มิตรภาพที่ 9 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1999
14 อนุบาลบ่อพลอย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
789
15 โรงเรียนบ้านพุพรหม 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
890
16 สพป.กาญจนบุรี เขต 4 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
17 โรงเรียนบ้านน้ำลาด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
18 โรงเรียนบ้านไร่เจริญ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
19 โรงเรียนบ้านหนองนกแก้ว 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1089
20 โรงเรียนบ้านหลังเขา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
21 โรงเรียนบ้านเขามุสิ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
22 โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เลาขวัญ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
23 โรงเรียนบ้านหนองตาก้าย 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
289
24 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
25 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
26 โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
    รวมการผลิต  
14740