ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 8 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
    รวมการผลิต  
500