ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
2 โรงเรียนบ้านดอนสนวน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
3 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
4 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
5 โรงเรียนหนองหัวช้าง300 อัน โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล40 อัน โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 50 อัน โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 2000 อัน โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 300 อัน โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 300 อัน โรงเรียนบ้านหนองช้าง 1000 อัน โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 500 อัน 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4940
-
6 โรงเรียนโคกสีหนองเต่าวิทยายน โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4799
7 โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร โรงเรียนด่านใต้วิทยา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2849
-
    รวมการผลิต  
19088