ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 ห้องประชุมโปงลาง สพม.24 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
2 โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา กาฬสินธ์ุ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
3 โรงเรียนเมืองกาฬสินธ์ุ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3500
-
4 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
5 โรงเรียนดอนไทรงามพิทยาคม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
6 โรงเรียนโนนสูงพิทยาคม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
7 โรงเรียนเมืองกาฬสินธ์ุ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3289
-
8 ห้องประชุมโปงลาง สพม.24 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
9 โรงเรียนนิคมหนองแก้วญาณเวที 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
10 ห้องประชุมโปงลาง สพม.24 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
-
11 โรงเรียนอนุกูลนารี 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
999
-
12 โรงเรียนวังมนวิทยาคาร 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
13 โรงเรียนนามะเขือพัฒนศึกษา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
489
-
14 โรงเรียนโนนศิลาพิทยาคม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
15 โรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
16 โรงเรียนกุฉินารายณ์ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1535
-
17 โรงเรียนฟ้าแดดสูงยางวิทยาคาร 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
-
18 โรงเรียนจำปาหลางวิทยาคม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
690
-
19 โรงเรียนคำม่วง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
-
20 โรงเรียนบ่อแก้วญาณเวทีพัฒนา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
21 โรงเรียนมหาไชยพิทยาคม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
-
22 โรงเรียนหนองสอพิทยาคม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
629
-
23 โรงเรียนเขาพระนอนวิทยาคม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
24 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4989
-
25 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
313
-
26 โรงเรียนฟ้าแดงสูงยางวิทยาคาร 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
27 โรงเรียนคำม่วง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
28 โรงเรียนหล่างกลางวิทยานุสรณ์ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
599
-
29 โรงเรียนแก่งนาจารย์พิทยาคม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
409
-
30 ครู นักเรียน กรรมการสถานศึกษา เขตบริการอำเภอสหัสขันธ์ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
6089
-
31 โรงเรียนดอนจานวิทยาคม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
899
-
32 โรงเรียนเขาวงพิทยาคาร 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1599
-
33 โรงเรียนสามชัย 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
-
34 โรงเรียนสามชัย 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
35 โรงเรียนกมลาไสย 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
15000
-
36 โรงเรียนเมืองเหนือวิทยาคม 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
37 โรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
38 โรงเรียนประชารัฐพัฒนศึกษา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
890
-
39 โรงเรียนแก้วเสด็จพิทยาคม 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
40 โรงเรียนท่าคันโทวิทยาคาร 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
-
41 โรงเรียนมััธยมภูฮังพัฒนวิทย์ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
580
-
42 โรงเรียนห้วยผึ้งพิทยา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1989
-
43 โรงเรียนหนองกุงศรีวิทยาคาร 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
599
-
44 โรงเรียนกาฬสินธ์ุพิทยาสรรพ์ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1300
-
45 โรงเรียนหัวหินวัฒนาลัย 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
489
-
46 โรงเรียนบัวสามัคคีพิทยาสรรพ์ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
313
-
47 โรงเรียนนาไคร้พิทยาสรรพ์ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
505
-
48 โรงเรียนร่องคำ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2119
-
49 โรงเรียนโคกศรีเมือง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
370
-
50 โรงเรียนธัญญาพัฒนวิทย์ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
51 โรงเรียนนามนพิทยาคม 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1999
-
52 โรงเรียนพุทโธภาวนาประชาสรรค์ฺ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
53 โรงเรียนสมเด็จพิทยาคม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
770
-
54 โรงเรียนสามชัย 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
55 โรงเรียนฆ้องชัยวิทยาคม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
699
-
56 โรงเรียนคำเจริญวิทยาคม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
57 โรงเรียนผาเสวยรังสรรค์ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
414
-
58 โรงเรียนหนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
59 โรงเรียนโนนคำวิทยา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
60 โรงเรียนบ้านนาคูพัฒนา \"กรป.กลางอุปถัมภ์\" 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1389
-
61 ห้องประชุมโปงลา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4000
-
62 โรงเรียนดงกลางพัฒนาศึกษา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
149
-
63 โรงเรียนเหล่ากลางวิทยาคม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
64 โรงเรียนมอสวนขิงพิทยาสรรพ์ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
65 โรงเรียนสามขาสว่างวิทย์ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
    รวมการผลิต  
84102