ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3/โรงเรียนในสังกัด 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
7000
2 โรงเรียนบ้านม่วงกุล 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
3 โรงเรียนบ้านชาดและโรงเรียนดงเหนือประชาสรรค์ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1400
    รวมการผลิต  
8550