ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพม.เขต 19 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
2 สพม.เขต 19 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
3 สพม.เขต 19 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
4 โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
5 โรงเรียนปากชมวิทยา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
-
6 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1300
7 โรงเรียนฝั่งแดงวิทยาสรรค์ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
8 โรงเรียนเลยอนุกูลวิทยา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
9 โรงเรียนกุดดินจี่พิทยาคม 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1590
-
10 โรงเรียนเลยพิทยาคม จังหวัดเลย 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2720
11 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
12 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
13 โรงเรียนนาแห้ววิทยา อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3200
14 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
15 โรงเรียนกุดดุ่พิทยาคม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
522
16 โรงเรียนวังโพนงานวิทยา อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1294
17 โรงเรียนนาด้วงวิทยา ห้องทัศนศิลป์ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1050
-
18 โรงเรียนภูหลวงวิทยา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
19 โรงเรียนนาอ้อวิทยา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2500
-
20 โรงเรียนดงมะไฟวิทยาคม 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
21 โรงเรียนกุดสะเทียนวิทยาคาร ต.กุดสะเทียน อ.ศรีบุญเรือง จ.หนองบัวลำภู 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
22 โรงเรียนผาสามยอดวิทยาคม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2579
23 โรงเรียนนาวังศึกษาวิช 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
24 โรงเรียนผาอินทร์แปลงวิทยา 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
999
25 โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2738
26 สพม.เขต 19 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2789
-
27 โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1550
28 สพม.เขต 19 27 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4000
-
29 โรงเรียนหนองเรือพิทยาคม 15 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
890
-
    รวมการผลิต  
57121