ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.เลย เขต 2 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
20000
    รวมการผลิต  
20000