ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.เลย เขต 3 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
2 สพป.ลย.3 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
3 สพป.เลย เขต 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
    รวมการผลิต  
1500