ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1489
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 1 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4
    รวมการผลิต  
1493