ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ลำปาง เขต 2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
204
2 สพป.ลำปาง เขต 2 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1090
3 ตลาดเกาะคา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
4 สพป.ลำปาง เขต 2 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
790
-
5 สพป.ลำปาง เขต 2 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
190
-
6 สพป.ลำปาง เขต 2 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
320
-
    รวมการผลิต  
2794