ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
-
2 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
3 โรงเรียนอนุบาลแจ้ห่ม 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
4 โรงเรียนบ้านแม่เบิน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
99
-
5 โรงเรียนบ้านวังมน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
6 โรงเรียนบ้านเปี้ยงใจ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
7 โรงเรียนบ้านสวนดอกคำ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
8 โรงเรียนบ้านทุ่ง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
9 โรงเรียนบ้านสันมะเกลือ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
225
-
10 โรงเรียนบ้านทุ่งฮ้าง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
89
-
11 โรงเรียนบ้านช่อฟ้า 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
30
-
12 โรงเรียนบ้านแป้น 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
13 โรงเรียนปลายนาวิทยา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
14 โรงเรียนทุ่งคาวิทยา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
15 โรงเรียนบ้านทุ่งฮี 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
390
-
16 โรงเรียนชุมชนบ้านสา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
17 โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
189
-
18 โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
19 โรงเรียนบ้านปงคอบ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
20 โรงเรียนอนุบาลเมืองปาน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
21 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน บ้านนางาม 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
99
-
22 โรงเรียนไผ่งามวิทยา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
-
23 โรงเรียนผาช่อวิทยา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
24 โรงเรียนบ้านใหม่เหล่ายาว 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
25 โรงเรียนทุ่งฮั้ววิทยา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
26 โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
27 โรงเรียนบ้านแม่สุขใน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
28 โรงเรียนบ้านแม่เย็น 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
29 โรงเรียนบ้านแม่พริก 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
30 โรงเรียนบ้านขาม 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
31 โรงเรียนบ้านน้ำจำ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
32 โรงเรียนบ้านแพะ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
599
-
33 โรงเรียนบ้านป่าแขม 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
34 โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
35 โรงเรียนบ้านป่าเหว 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
36 โรงเรียนบ้านหนองนาว 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
37 โรงเรียนบ้านปางดะ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
38 โรงเรียนบ้านขอวิทยา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
739
-
39 โรงเรียนบ้านแม่สุก 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
140
-
40 โรงเรียนบ้านกล้วย 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
41 โรงเรียนบ้านไร่ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
-
42 โรงเรียนบ้านหัวฝาย 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
43 โรงเรียนบ้านใหม่ผ้าขาว 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
44 โรงเรียนแจ้คอนวิทยา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
45 โรงเรียนบ้านต้นงุ้น 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
-
46 โรงเรียนบ้านปงถ้ำ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
280
-
47 โรงเรียนบ้านสาแพะ 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
48 โรงเรียนบ้านหัวเมือง 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
-
49 โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
50 โรงเรียนบ้านสบลี 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
51 โรงเรียนบ้านหลวงแจ้ซ้อน 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
    รวมการผลิต  
19923