ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 ห้องทำงานกลุ่มอำนวยการ, ห้องทำงานกลุ่มนโยบายและแผน 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1225
2 สพม.เขต 35 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
3 สพม.เขต 35 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
750
-
4 ห้องอำนวยการ สพม.35 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
450
5 ห้องนโยบายและแผน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
380
6 ห้องอำนวยการ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
7 ห้องอำนวยการ สพม.35 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
530
-
8 ที่บ้านเจ้าหน้าที่กอ. 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
9 ห้องอำนวยการ สพม.35 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
320
-
10 ห้องอำนวยการ สพม.35 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
125
-
11 บ้าน 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
12 ห้องนิเทศ สพม.35 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
110
    รวมการผลิต  
4990