ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ลำพูน เขต 1 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
655
-
2 สพป.ลำพูน เขต 1 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1820
-
3 สพป.ลำพูน เขต 1 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
-
    รวมการผลิต  
3675