ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ลำพูน เขต 2 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
2 สพป.ลำพูน เขต 2 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
3 สพป.ลำพูน เขต 2,ร.ร.บ้านดงสักงาม,ร.ร.บ้านไม้ตะเคียน,ร.ร.บ้านปวงร.ร.บ้านล้องเครือกวาวร.ร.บ้านร้องธาร 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1580
-
4 สพป.ลำพูน เขต 2 ร.ร.บ้านผาลาด บ้านปาง ห้วยหญ้าไซ ป่าคา วงศ์ษาพัฒนา แม่แนต วังมน ดงสักงาม โป่งแดงไทยรัฐวิทยา48 หนองยวง วัดบ้านเวียงหนองล่อง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2221
5 สพป.ลำพูน เขต 2 และร.ร.ในสังกัด 4 อำเภอ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
8830
-
6 สพป.ลำพูน เขต 2 ร.ร.บ้านแม่ป้อก ร.ร.บ้านห้วยห้าง ร.ร.บ้านแม่แสม ร.ร.บ้านสันวิไล ร.ร.บ้านหนองหลัก ร.ร.บ้านห้วยบง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1973
-
7 สพป.ลำพูน เขต 2 ร.ร.บ้านห้วยไร่ ร.ร.บ้านสันป่าสัก 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
763
-
8 สพป.ลำพูน เขต 2 ,ร.ร.บ้านหนองสูน ร.ร.บ้านห้วยงูสิงห์ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
868
9 สพป.ลำพุน เขต 2 ร.ร.บ้านโฮ่งศีลาภรณ์ ร.ร.บ้านห้วยน้ำดิบ ร.ร.บ้านทุ่งหัวช้าง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1175
10 สพป.ลำพูน เขต 2 ร.ร.บ้านม่วงสามปี ร.ร.บ้านวงษาพัฒนา 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1235
-
11 ร.ร.บ้านแม่ป้อป ร.ร.บ้านแม่ป้อกใน 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
12 สพป.ลำพูน เขต 2 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
610
-
13 สพป.ลำพูน เขต 2 29 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
14 สพป.ลำพุน เขต 2 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5000
    รวมการผลิต  
27505