ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพืื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต ๑ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5549
-
    รวมการผลิต  
5549