ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 และโรงเรียนวัดศิริบรรพต 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
-
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1359
-
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
15000
5 สพป.ลพบุรี เขต 2, โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์, โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา, โรงเรียนบ้านเขาราบ,โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
22579
-
6 โรงเรียนในเขตอำเภอลำสนธิ,อำเภอสระโบสถ์ และอำเภอท่าหลวง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
44000
-
7 โรงเรียนในเขตอำเภอพัฒนานิคม,หนอ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
25500
-
8 โรงเรียนในเขตอำเภอชัยบาดาล อำเภอพัฒนานิคม และอำเภอโคกเจริญ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
28880
-
9 โรงเรียนในเขตอำเภอชัยบาดาล,ท่าหลวง,ลำสนธิ,พัฒนานิคม,โคกเจริญ,หนองม่วงและสระโบสถ์ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
28119
-
10 โรงเรียนในเขตอำเภอชัยบาดาล,ท่าหลวง,ลำสนธิ,พัฒนานิคม,โคกเจริญ,หนองม่วงและสระโบสถ์ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
22359
-
11 โรงเรียนสังกัด 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
30900
-
    รวมการผลิต  
220896