ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.มุกดาหาร 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
2 สพป.มุกดาหาร 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
-
    รวมการผลิต  
1700