ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพท. และ ร.ร.ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50000
-
    รวมการผลิต  
50000