ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพม.26 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
2 สพม.26 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
3 สพม.26 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
4 สพม.26 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
5 สพม.26 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
    รวมการผลิต  
4000