ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.มหาสารคาม เขต 3 และโรงเรียนในสังกัด 147 โรง 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
176400
-
    รวมการผลิต  
176400