ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.แม่ฮ่องสอน 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
    รวมการผลิต  
5000