ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.น่าน เขต 1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
730
-
2 สพป.น่าน เขต 1 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
230
-
3 สพป.น่าน เขต 1 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
130
-
4 สพป.น่าน เขต 1 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
5 สพป.น่าน เขต 1 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
380
-
6 สพป.น่าน เขต 1 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
330
-
7 สพป.น่าน เขต 1 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
70
-
8 สพป.น่าน เขต 1 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
260
-
9 สพป.น่าน เขต 1 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
380
-
10 สพป.น่าน เขต 1 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
530
-
11 สพป.น่าน เขต 1 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
480
-
12 สพป.น่าน เขต 1 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
480
-
13 สพป.น่าน เขต 1/สถานศึกษา 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
830
-
14 สพป.น่าน เขต 1/สถานศึกษา 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
220
-
15 สพป.น่าน เขต 1/สถานศึกษา 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1350
-
16 สพป.น่าน เขต 1/สถานศึกษา 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
170
-
17 สพป.น่าน เขต 1/สถานศึกษา 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1350
-
18 สพป.น่าน เขต 1/สถานศึกษา 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1650
-
19 สพป.น่าน เขต 1 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
120
-
20 สพป.น่าน เขต 1/สถานศึกษา 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
310
-
21 สพป.น่าน เขต 1/สถานศึกษา 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1320
-
22 สพป.น่าน เขต 1 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
80
-
23 สพป.น่าน เขต 1 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
360
-
24 สพป.น่าน เขต 1 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
143
-
25 สพป.น่าน เขต 1 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
320
-
26 สพป.น่าน เขต 1/สถานศึกษา 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
750
-
27 สพป.น่าน เขต 1/สถานศึกษา 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
28 สพป.น่าน เขต 1/สถานศึกษา 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
-
29 สพป.น่าน เขต 1/สถานศึกษา 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
-
30 สพป.น่าน เขต 1/สถานศึกษา 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
620
-
31 สพป.น่าน เขต 1/สถานศึกษา 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
680
-
32 สพป.น่าน เขต 1/สถานศึกษา 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
33 สพป.น่าน เขต 1/สถานศึกษา 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
34 สพป.น่าน เขต 1/สถานศึกษา 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
730
-
35 สพป.น่าน เขต 1/สถานศึกษา 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
-
36 สพป.น่าน เขต 1 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
120
-
37 สพป.น่าน เขต 1/สถานศึกษา 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
38 สพป.น่าน เขต 1/สถานศึกษา 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
850
-
39 สพป.น่าน เขต 1/สถานศึกษา 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
560
-
40 สพป.น่าน เขต 1/สถานศึกษา 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1350
-
41 สพป.น่าน เขต 1/สถานศึกษา 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
-
42 สพป.น่าน เขต 1/สถานศึกษา 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
750
-
43 สพป.น่าน เขต 1/สถานศึกษา 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
380
-
    รวมการผลิต  
23263