ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.นนทบุรี เขต 1 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
2 สพป.นนทบุรี เขต 1 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
3 โรงเรียนวัดตำหนักใต้ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
4 โรงเรียนวัดพุฒิปรางค์ปราโมทย์ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
    รวมการผลิต  
2400