ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.นนทบุรี เขต 2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1
-
2 สพป.นนทบุรี เขต 2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
-
3 สพป.นนทบุรี เขต 2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
-
4 สพป.นนทบุรี เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
    รวมการผลิต  
2499