ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
6 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
    รวมการผลิต  
4000