ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 30 กันยายน  พ.ศ. 2559
3
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1336
-
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
137
-
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560
3000
-
    รวมการผลิต  
4476