ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนบ้านวังยาง 21 กันยายน  พ.ศ. 2559
199
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
3 โรงเรียนชุมชนบ้านพวก 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
259
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3500
5 โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
6 โรงเรียนบ้านเมืองหมี \"พรหมวิทยา\" 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
7 โรงเรียนบ้านเวียงคุก 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
8 โรงเรียนครุราษฎร์รังสรรค์ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
9 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3890
10 โรงเรียนบ้านโพนสวรรค์ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
599
11 โรงเรียนเนินพระเนาว์วิทยา อำเภอเมืองจังหวัดหนองคาย 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
220
12 โรงเรียนบ้านน้ำสวยมิตรภาพที่ 19 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
13 โรงเรียนบ้านโคกป่าฝาง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
14 โรงเรียนหัวหาดวิทยา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
15 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4100
16 โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
17 โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
18 โรงเรียนบ้านนากอ ตำบลคอกช้าง อำเภอสระใคร จังหวัดหนองคาย 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
19 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4150
20 โรงเรียนบ้านหนองนาง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
21 โรงเรียนบ้านพร้าวเหนือ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
22 โรงเรียนบ้านเมืองบาง 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
23 โรงเรียนบ้านน้ำทอน 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
451
24 โรงเรียนบ้านคำโป้งเป้งโคตรธิสารวิทยา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
25 วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
26 โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
27 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3500
28 โรงเรียนดาวเรืองสมสะอาด 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
280
29 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
30 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
598
31 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 14 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2999
32 โรงเรียนบ้านเดื่อ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
599
33 โรงเรียนบ้านเมืองหมี \"พรหมวิทยา\" 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
34 โรงเรียนหนองปลาปากจำปาทอง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
499
35 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4230
36 โรงเรียนบ้านโนนแดง อ.สระใคร จ.หนองคาย 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
37 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3500
38 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4500
-
39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4000
    รวมการผลิต  
55372