ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
155
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
691
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 2 และโรงเรียน ในสังกัด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
65067
    รวมการผลิต  
65913