ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21 และโรงเรียนในสังกัด 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
89816
-
    รวมการผลิต  
89816