ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.นครราชสีมา เขต 2 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
2 สพป.นครราชสีมา เขต 2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
278
-
3 สพป.นครราชสีมา เขต 2 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
46
-
4 สพป.นครราชสีมา เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
52
-
    รวมการผลิต  
976