ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 กลุ่มอำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 3 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
599
2 ห้องกลุ่มอำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 3 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
3 ห้องกลุ่มอำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 3 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
4 กลุุ่่มอำนวยการ สพป.นครราชสีมา เขต 3 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
5 กลุ่มอำนวยการ สพป.นครราชสัมา เขต 3 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
6 กลุ่มอำนวยการ สพป.นครราชสัมา เขต 3 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
509
7 สพป.นครราชสีมา เขต 3 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
9000
-
    รวมการผลิต  
12205