ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพม.31 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
2 ร.ร.บุญวัฒนา 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
3 โรงเรียนขามทะเลสอวิทยา 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1999
4 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
5 โรงเรียนจักราชวิทยา 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1050
6 โรงเรียนบุญวัฒนา ๒ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
7 โรงเรียนกระเบื้องนอกพิทยาคม 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
8 โรงเรียนพุดซาพิทยาคม 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2900
9 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
8000
10 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3500
-
11 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3300
12 โรงเรียนสุรธรรมพิทักษ์ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3300
13 โรงเรียนโนนสมบูรณ์วิทยา 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
14 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1289
15 โรงเรียนหนองกราดวัฒนา 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1999
16 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
17 โรงเรียนพิมายวิทยา อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
18 โรงเรียนเมืองคง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
19 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
7000
20 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
480
21 โรงเรียนสุรนารีวิทยา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
22 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
23 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
24 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
25 โรงเรียนบ้านเหลื่อมพิทยาสรรพ์ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
26 โรงเรียนเมืองคง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
8500
27 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1360
28 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
29 โรงเรียนปักธงชัยประชานิรมิต 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
30 โรงเรียนอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5370
31 โรงเรียนบุญวัฒนา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
32 โรงเรียนหนองน้ำใสพิทยาคม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
620
33 โรงเรียนบุญวัฒนา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
34 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
35 โรงเรียอุบลรัตนราชกัญญาราชวิทยาลัย นครราชสีมา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
36 โรงเรียนบุญวัฒนา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
37 โรงเรียนบุญวัฒนา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
898
38 โรงเรียนบุญวัฒนา 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
39 โรงเรียนบุญวัฒนา 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
40 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
41 โรงเรียนบุญวัฒนา งานบุคลากร 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
42 โรงเรียนโชคชัยสามัคคี 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
6000
-
43 โรงเรียนนิคมพิมายศึกษา 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
-
44 โรงเรียนบุญวัฒนา 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
199
45 โรงเรียนมัธยมด่านขุนทด 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
46 โรงเรียนมัธยาวชิราลงกรณวราราม 28 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
1000
    รวมการผลิต  
98513