ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.นครราชสีมา เขต 5 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
2 สพป.นครราชสีมา เขต 5 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
3 สพป.นครราชสีมา เขต 5 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
4 สพป.นครราชสีมา เขต 5 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
5 สพป.นครราชสีมา เขต 5 และโรงเรียนในสังกัด 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
6 สพป.นครราชสีมา เขต 5 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
7 สพป.นครราชสีมา เขต 5 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
8 รร.บ้านแปรง 2470ชิ้น สพป.นม.5 200 ชิ้น 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2670
9 สพป.นครราชสีมา เขต 5 และโรงเรียนในสังกัด (1 พ.ย.-26ธ.ค.59) 27 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
20000
    รวมการผลิต  
29170