ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.นครราชสีมา เขต 6 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
2 สพป.นครราชสีมา เขต 6 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
3 สพป.นครราชสีมา เขต 6 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
4 สพป.นครราชสีมา เขต 6 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
5 สพป.นครราชสีมา เขต 6 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1300
6 สพป.นคราชสีมา เขต 6 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1400
7 สพป.นครราชสีมา เขต 6 และโรงเรียนในสังกัด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1700
8 โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 6 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
48826
9 โรงเรียนใยสังกัด สพปฐนครราชสีมา เขต 6 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
9008
10 โรงเรียนในสังกัด 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
9889
11 โรงเรียนในสังกัด สพป.นครราชสีมา เขต 6 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1199
    รวมการผลิต  
78522