ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 7 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
2 โรงเรียนห้วยบงวิทยา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
3 โรงเรียนในสังกัด และ สพป.นครราชสีมา เขต 7 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
    รวมการผลิต  
3900