ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 10 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
228
-
2 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 14 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
470
-
3 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 14 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
470
-
4 บ้านนาคำโนนขาม 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
5 บ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
6 ลาดสว่างวิทยา 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
199
-
7 บ้านดงก้อม 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
8 วัดพระธาตุพนม \"พนมวิทยาคาร\" 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
9 บ้านพระซองเหนือ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
10 บ้านหัวดอน(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสมทบสร้าง28) 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
11 บ้านหนองกุดแคน 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
215
-
12 บ้านพิมานท่า 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
-
13 บ้านไทยสามัคคี 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
140
-
14 บ้านโคกหินแฮ่ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
15 บ้านดอนแดงเจริญทอง 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
239
-
16 บ้านโพธิ์ศรี 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
17 โรงเรียนบ้านหนองบัว 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
18 บ้านสร้างแห่ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
19 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
189
-
20 บ้านถาวรนาอุดม 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
212
-
21 วัดพระธาตุพนม \"พนมวิทยาคาร\" 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
22 บ้านแขนนาง 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
199
-
23 โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
764
-
24 โรงเรียนบ้านหนองสะโน 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
344
-
25 บ้านนาบั่ว 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
26 บ้านนาคอกควาย 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
850
-
27 บ้านปากบัง 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
28 โรงเรียนบ้านดอนกลาง 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
29 ดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
197
-
30 บ้านดงอินำ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
31 บ้านนาขาม อ.ปลาปาก 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
280
-
32 บ้านกอก 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
199
-
33 บ้านนาขาม อ.ปลาปาก 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
280
-
34 บ้านไทยสามัคคี 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
140
-
35 บ้านโพนสวางหนองแหน 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
36 บ้านปลาปากน้อย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
37 บ้านนาราชควาย 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
189
-
38 บ้านผึ้ง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
39 ชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
40 บ้านหนองบึง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
41 บ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
-
42 นาถ่อนวิทยานุกูล 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
99
-
43 นาถ่อนวิทยานุกูล 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
44 บ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
45 บ้านเหิบ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
207
-
46 โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
47 วัดพระธาตุพนม \"พนมวิทยาคาร\" 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
48 หนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
49 บ้านนาดี 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
50 บ้านหนองหญ้าม้า 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
51 บ้านฝั่งแดง((พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
52 บ้านนาโดนเก่า 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
53 บ้านยอดชาดวิทยา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
54 โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
55 บ้านโพนป่าหว้าน 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
-
56 บ้านม่วง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
259
-
57 บ้านหนองกุง อ.เรณูนคร 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
58 บ้านหนองญาติ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
59 บ้านดงดู่งาม 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
-
60 บ้านหัวบึงทุ่ง ฯ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1600
-
61 บ้านห้วยไหล่ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
62 ปลาปากราษฎร์บำรุง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
63 บ้านนาโดนใหม่ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
599
-
64 บ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
-
65 โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
66 บ้านหนองหอยใหญ่ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
67 บ้านตับเต่าโนนจันทร์ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
68 บ้านหนองกุง \"ฮินดูสมาช\" 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
260
-
69 บ้านน้ำบ่อ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
70 บ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
190
-
71 บ้านนากุงยางคำ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
-
72 บ้านนาดอกไม้ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
73 พระซองวิทยาคาร 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
74 บ้านนามนดงติ้ววิทยา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
75 โรงเรียนบ้านนนาเลียง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
-
76 บ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
77 บ้านวังยาง อ.ปลาปาก 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
78 บ้านคำพอก 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
79 โรงเรียนบ้านคำสว่าง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1
-
80 บ้านหัวขัวใต้ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
320
-
81 บ้านหนองยาว 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
82 บ้านนาขาม 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
83 บ้านนาสีนวล 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
207
-
84 โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(สิทธิผลนุกูล) 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
85 โรงเรียนบ้านหนองคอง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
199
-
86 นาผือบอนราษฎร์นุกูล 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
-
87 บ้านหนองยอโพนแพง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
159
-
88 วัดพระธาตุพนม \"พนมวิทยาคาร\" 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
89 บ้านนาเชือก 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
450
-
90 บ้านจำปา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
-
91 โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
92 บ้านเนินสะอาด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
93 บ้านหนองกุง อ.นาแก 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
94 โรงเรียนบ้านนาโสก 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
-
95 บ้านดอนโทน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
96 บ้านกุงโกน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
97 ชุมชนบ้านพิมาน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
98 โรงเรียนบ้านคำเกิ้ม 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
99 โรงเรียนบ้านดงติ้ว 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
476
-
100 บ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
-
101 บ้านโนนหอม 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
102 โรงเรียนบ้านนาฉันทะญาณวีโรอนุสรณ์ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
103 บ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
-
104 โรงเรียนบ้านมหาชัย 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
105 โรงเรียนบ้านหนองบึง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
360
-
106 บ้านวังสิม 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
120
-
107 บ้านวังม่วง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
199
-
108 ชุมชนหนองฮีสามัคคี 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
109 บ้านทันสมัย 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
110 บ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
111 บ้านวังยาง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
-
112 บ้านนาม่วง อ.เรณูนคร 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
-
113 โรงเรียนบ้านโคกสูง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
114 บ้านนามะเขือ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
650
-
115 โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
116 วัดพระธาตุพนม \"พนมวิทยาคาร\" 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
117 วัดพระธาตุพนม \"พนมวิทยาคาร\" 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
118 บ้านหนองแคน 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
119 บ้านโคกกลาง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
490
-
120 บ้านหนองยอโพนแพง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
121 ไทยรัฐวิทยา ๕๐ (บ้านคำพี้) 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
419
-
122 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
123 หนองสังข์ราษฎร์บำรุง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
124 บ้านชาติพัฒนาสันติสุข 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
125 บ้านนาทราย 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
126 บ้านกลางมูลอ้น 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
409
-
127 บ้านสร้างเม็ก 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
-
128 ธารน้ำใจ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
599
-
129 นาถ่อนท่าวิทยาคาร 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
109
-
130 บ้านสร้างแป้น 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
131 โพนทองวิทยาคาร 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
132 บ้านนาคำ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
133 โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
134 บ้านหนองงหอยคำอ้อม 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
135 บ้านหนองกกคูณ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
136 บ้านโชคอำนวย 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
589
-
137 บ้านโนนสวรรค์ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
138 โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
-
139 โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
189
-
140 บ้านหนองบัวด่านเก่า 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
141 โรงเรียนบ้านกลางน้อย 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
142 บ้านนางาม 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
-
143 บ้านสร้างเม็ก 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
-
144 บ้านคับพวง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
274
-
145 บ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยานุกูล) 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
460
-
146 โรงเรียนเมืองนครพนม 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
147 บ้านทรายมูลคำผักแพว 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
184
-
148 บ้านดงน้อยพัฒนา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
149 โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรืองฯ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
199
-
150 บ้านนายอน้อย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
151 โรงเรียนบ้านมหาชัย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
360
-
152 บ้านคำเม็ก 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
153 บ้านศรีธน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
520
-
154 บ้านดงโชค 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
112
-
155 โรงเรียนบ้านนาคำ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
156 บ้านหนองห้าง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
157 โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
158 โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
159 โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฏร์รัฐบำรุง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
220
-
160 บ้านกกไฮ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
409
-
161 บ้านโพนทา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
162 บ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
163 บ่อดอกซ้อนท่าวัด 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
164 บ้านนาคู่ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
165 บ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
166 บ้านดงยอ (อำเภอธาตุพนม) 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
-
167 บ้านนาทุ่งมั่ง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
168 บ้านสร้างแห่ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
130
-
169 บ้านโนนสวรรค์ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
170 บ้านโพนสาวเอ้ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
120
-
171 บ้านเหล่าทุ่ง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
275
-
172 บ้านนาบัว อ.เรณูนคร 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
240
-
173 บ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
174 บ้านสุขเกษม 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
392
-
175 รอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
380
-
176 บ้านเหล่าสำราญ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
177 ชายแดนอนุสรณ์ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
178 บ้านหนองลาดควาย 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
179 บ้านดินดำมากเฟือง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
545
-
180 บ้านนางเลิศ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
-
181 บ้านจอมมณี 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
182 บ้านหนองหญ้าไซ 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
183 สุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
960
-
184 โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ ๘๗ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
185 บ้านหนองแซง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
186 บ้านนาทุ่งมั่ง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
187 โรงเรียนบ้านกุงโกน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
188 บ้านสุขเจริญ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
189 ดอนเหลืองทองวิทยา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
    รวมการผลิต  
64124