ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครพนม เขต 2 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1373
-
2 สพป.นพ.2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
9959
-
    รวมการผลิต  
11332