ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพม.22 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
2 สพม.22 และ ร.ร.ในสังกัด 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
8000
-
3 สพม.22 และ ร.ร.ในสังกัด 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10000
-
4 สพม.22 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10000
-
    รวมการผลิต  
29000