ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.นครปฐม เขต 2 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
2 โรงเรียนวัดโพธิ์ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
3 โรงเรียนจารุวรรณวิทยา 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
4 สพป.นครปฐม เขต 2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4000
5 โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
6 โรงเรียนบ้านหัวอ่าว 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
7 โรงเรียนวัดท่าพูด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
8 โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4000
9 โรงเรียนวัดไร่ขิง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4000
10 โรงเรียนวัดบางปลา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
11 โรงเรียนเซนด์แอนดูรว์ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
12 โรงเรียนวัดจินดาราม 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
13 โรงเรียนวัดท่าข้าม 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
14 โรงเรียนบ้านคลองโยง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
15 โรงเรียนวัดดอนหวาย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
16 โรงเรียนบ้านหนองมะม่วง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
17 โรงเรียนบ้านบางประแดง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
18 โรงเรียนวัดไทร 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4000
19 โรงเรียนหลวงพ่อแช่มอุปถัมภ์ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
20 โรงเรียนวัดดอนยอ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
21 โรงเรียนวัดไทยาวาส 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
22 โรงเรียนวัดสำโรง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
23 โรงเรียนวัดห้วยตะโก 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
24 โรงเรียนวัดบางหลวง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
25 โรงเรียนวัดบางพระ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
26 โรงเรียนวัดกลางครูเวียง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
27 โรงเรียนบ้านรางปลาหมอ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
28 โรงเรียนตลาดเจริญสุข 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
29 โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
30 โรงเรียนวัดรางกำหยาด 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
31 โรงเรียนวัดศิลามูล 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
32 โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
33 โรงเรียนวัดนิลเพชร 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
    รวมการผลิต  
100500