ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
2 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50555
    รวมการผลิต  
55555