ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนเชียรใหญ่สามัคคีวิทยา 14 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
2 โรงเรียนก้างปลาวิทยาคม 14 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
3 โรงเรียนนบพิตำ 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
4 โรงเรียนทุ่งสงวิทยา 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
5 โรงเรียนชะอวด 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
6 โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
7 โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคม 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
8 โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3500
-
9 ทางพูนวิทยาคาร 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
10 โรงเรียนบ้านเกาะวิทยา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
11 โรงเรียนทุ่งสังพิทยาคม 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
12 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
13 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคใต้ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
14 โรงเรียนสตรีปากพนัง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
15 โรงเรียนคีรีราษฎร์พัฒนา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1600
16 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1700
-
17 โรงเรียนพระพรหมพิทยานุสรณ์ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
18 โรงเรียนหัวไทรบำรุงราษฎร์ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
19 เทพราชพิทยาสรรค์ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
20 โรงเรียนตรีนิมิตรวิทยา 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
21 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
22 โรงเรียนโศภนคณาภรณ์ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
23 โรงเรียนธัญญาวดีศึกษา 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
24 โรงเรียนเสาธงวิทยา 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
25 โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
26 โรงเรียนบางขันวิทยา 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
27 โรงเรียนขนอมพิทยา 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
28 โรงเรียนแหลมราษฎร์บำรุง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
29 โรงเรียนเฉลิมราชประชาอุทิศ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
30 โรงเรียนเสม็ดจวนวิทยาคม 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
31 โรงเรียนท่านครญาณวโรภาสอุทิศ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
32 สิชลคุณาธารวิทยา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
33 โรงเรียนวังหินวิทยาคม 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
34 โรงเรียนพรหมคีรีพิทยาคม 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
35 โมคลานประชาสรรค์ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
36 โรงเรียนสิชลประชาสรรค์ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
37 โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
38 โรงเรียนเชียรใหญ่ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
39 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
40 โรงเรียนทรายขาววิทยา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
41 โรงเรียนชะอวดวิทยาคาร 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
42 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
43 โรงเรียนทุ่งใหญ่เฉลิมราชอนุสรณ์ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
44 โรงเรียนเกาะขันธ์ประชาภิบาล 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1550
-
45 โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
-
46 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
    รวมการผลิต  
67900