ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 สพป. นครศรีธรรมราช เขต 2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
2 สพป.นศ.2 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
3 สพป.นศ.2 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2174
    รวมการผลิต  
5674