ที่ สถานที่ผลิต วันที่ผลิต จำนวนที่ผลิต รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนในสังกัด สพป.นศ.3/สพป.นศ.3 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
20
2 โรงเรียนในสังกัด สพป.นศ.3/สพป.นศ.3 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
20
3 โรงเรียนในสังกัด สพป.นศ.3 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
25
4 โรงเรียนในสังกัด สพป.นศ.3 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
25
    รวมการผลิต  
90